پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402 ساعت 19:37

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

سخنران کليدي 3

بهينه سازي چند هدفه با نظارت و کنترل پارامترهاي الگوريتم  بهينه سازي بوسيله سيستم هاي فازي

يوسف شرفي *1 و محمد تشنه لب 2

1 دانشجوي دکتري،گروه کامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات،تهران، Y.sharafi@srbiau.ac.ir

2عضو هيات علمي، دانشکده برق و کامپيوتر،دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، تهران،Teshnehlab@eetd.kntu.ac.ir

 


چکيده بهينه سازي در علوم و مهندسي بسيار با اهميت مي باشد، امروزه تحقيقات گسترده اي در راستاي آن بر پايه بهينه سازي سراسري با خاصيتهاي علم وراثت و هوش جمعي در حال انجام مي باشد. در واقع علم وراثت ژنتيک بر اساس منطق زيستي استوار است که فرآيند تکامل تحقق مي پذيرد. لذا در منطق زيستي  عملگر تصادفي وجود ندارد. يکي از مشکلات اصلي که در الگوريتم ژنتيک با آن مواجه هستيم، تنظيم مناسب مقادير پارامترهاي بهينه سازي اين الگوريتم است، از همين رو  در اکثر مواقع تنظيم مقادير اين پارامترها فرآيندي بسيار وقت گير و مشکل خواهد بود. همچنين روند بهينه سازي کور کورانه مي باشد و از فرآيند داخلي فضاي بهينه سازي هيچگونه اطلاعاتي بدست نمي ايد،  در صورتيکه بر کل روند بهينه سازي قوانيني حاکم است، و اين قوانين بر اساس تعامل بين راه حلها مي باشد. در اين مقاله هدف بدست آوردن پارامترهاي بهينه سازي الگوريتم ژنتيک چند هدفه با استراتژي تعامل راه حلها بصورت محلي و سراسري مي باشد، که با استفاده از منطق فازي اين پارامترها تطبيق پيدا مي کنند، تا بتوانيم مشکلات مربوط به تنظيم مقادير اين پارامترها را تا حدودي برطرف نمود.

شبيه سازيهاي مختلفي بر اين پايه انجام و با روشهاي مرسوم مقايسه شده اند، نتايج حاصل از شبيه سازيهاي اين مقاله بر روي تعدادي از توابع ارزيابي استاندارد انجام شده است، که در مقايسه با نتايج نسخه ي اصلي الگوريتم ژنتيک چند هدفه، بهبود قابل توجهي در صحت و دقت نتايج بدست آمده است، همچنين افزايش سرعت همگرايي با حفظ تنوع پذيري در هر گام از الگوريتم پيشنهادي  ارائه شده است.

 

کليد واژه- بهينه سازي پيوسته، الگوريتم ژنتيک چند هدفه، ، الگوريتم هوش جمعي چند هدفه، منطق فازي

.

 

 

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394