پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402 ساعت 18:53

[درخواست ورود]

[ثبت نام]

[Site In English]

کارگاه آموزشي آزمون هاي آماري ناپارامتريک

کارگاه آموزشي: مقايسه عملکرد الگوريتم هاي فراابتکاري با استفاده از آزمونهاي آماري ناپارامتريک


ارائه دهنده: دکتر مهدي افتخاري
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
چکيده
بررسي نتايج عملکرد يک روش پيشنهادي
قسمتي بسيار مهم در يادگيري ماشين يا هر الگوريتم هوشمند ديگر مي باشد. در اين کارگاه تمرکز اصلي بر روي آزمون هاي معروف غير پارامتري مي باشد که بطور گسترده در مقالات استفاده شده اند. اين کارگاه از دو فاز اصلي تشکيل شده است. فاز اول به مفاهيم پايه مورد نياز در اين آزمون ها و فاز دوم به خود آزمون هاي غير پارامتري مي پردازد.

 

اولين تمرکز در فاز اول بر روي فرضيه صفر و فرضيه جايگزين است. بعد از اين قسمت آزمون هاي آماري پارامتري و غير پارامتري همراه با مزايا و معايبشان توضيح داده خواهند شد. بنابراين بعد از اين قسمت شرکت کنندگان در کارگاه قادر به درک تفاوت هاي بين اين دو دسته خواهند بود. دومين موضوعي که در فاز اول مطرح مي شود مربوط به خطاي نوع اول مي باشد. شناخت اين خطا از اين حيث ضروري است که باعث شناخت سطح اطمينان مي شود.

فاز دوم متعلق به آزمون هاي غير پارامتري آماري مي باشد. اولين آزمون تخمين اختلاف مي باشد که بر اساس ميانه ها مي باشد. بعد از آن آزمون چندگانه علامت مورد بررسي قرار مي­گيرند. آزمون سومي که مورد بررسي قرار مي­گيرد آزمون رتبه علامت ويلکاکسون مي باشد.اين آزمون توانايي بررسي روش هاي متفاوت بصورت دو به دو را دارد و از آنجا که يک آزمون يک مرحله اي مي باشد نياز به رويه پست هاک ندارد.

دسته آخر آزمون هايي که در اين کارگاه مورد بررسي قرار مي گيرند آزمون هاي دو مرحله اي مي باشند. ابتدا آزمون فردمن و فردمن هم تراز مورد بررسي قرار مي گيرند سپس آزمون کواد توضيح داده مي شود. از آنجايي که اين آزمون ها دو مرحله اي مي باشند نياز به رويه پست هاک دارند. در پايان رويه هاي پست هاک متفاوت  توضيح داده خواهند شد.

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به حوزه پژوهشي و فناوري مجتمع آموزش عالي بم مي باشد
 اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي-1394